Obs!

Dessa tjänster tar jag på mig i mån av tid och beroende på omfattning och tid på året.

 

VÄXTKOMPOSITION / VÄXTFÖRSLAG / VÄXTFÖRTECKNING

Den här tjänsten är till för er som vill ha hjälp med växtvalet till en specifik rabatt, plantering eller del av en trädgård eller annan grönyta.

Utifrån platsens förutsättningar, era önskemål och min gröna estetiska verktygslåda så arbetar jag fram ett förslag på lämpliga och intressanta växter/växtkombinationer. Som handling erbjuds en enskild växtförteckning eller en grovskiss alt en exakt planteringsritning på utformningen med bifogad växtförteckning. Kunden bestämmer omfattningen och noggrannheten på den slutgiltiga produkten.

Själva växtkompositionen, d v s hur växterna fungerar tillsammans som en helhet, är estetiskt mycket viktigt. Jag arbetar med växternas former, texturer, kontraster, växtsätt och färger för att på bästa sätt skapa ett spännande uttryck för platsen i fråga.

Att få hjälp med ett växtförslag är en enkel och smidig åtgärd för att minimera risken att fel växter hamnar på fel plats med ett tråkigt uttryck. Hjälp med enstaka frågor om växtval som t ex ett par träd, ett buskage, en häck eller andra problemlösningar sker via löpande rådgivning, se tjänsten rådgivning.

 


MÅLSÄTTNING MED TJÄNSTEN

– Att utifrån kundens behov/önskemål arbeta fram ett lämpligt växtförslag i form av en växtförteckning.
Växtförteckningen ska kunna användas som underlag vid inköp av växterna och som ett informativt växtdokument.

– Att göra ett funktionellt och hållbart växtförslag anpassat efter platsens förutsättningar.

– Att göra en estetiskt tilltalande växtkomposition anpassad efter önskad effekt.

– Att visa hur växterna bör stå i förhållande till varandra m h a en grovskiss eller en exakt skalenlig planteringsritning.
Skissen alt ritningen ska kunna användas som ett enklare alt exakt underlag vid planteringen.

 


VÄXTFÖRTECKNINGENS OMFATTNING

Själva växtförteckningen kan vara mer eller mindre detaljerad men innehåller alltid växternas svenska och latinska namn. Anpassat efter kundens behov så kan jag sedan inkludera information om växternas storlek, blomning, kvalité/inköpsstorlek, vilket antal som behövs och vilket planteringsavstånd som rekommenderas. Speciella skötselkrav och annan viktig information kan eventuellt också ingå. Omfattningen bestämmer ni som kund. Vi kan även diskutera igenom eventuella frågetecken där kunden själv kan göra kompletterande anteckningar om så önskas.

 


PLANTERING

Planteringsarbete kan i mån av tid ske som uppföljning till tjänsten växtkomposition.

 

GESTALTNING / DESIGN / RITNING / SKISS

Tjänsten är till för dig som vill ha en ritning eller skiss över hela eller delar av din trädgård/grönyta. Omfattningen och detaljnivån på ritningen/skissen bestäms av er som kund. Det kan t ex gälla en framsida/baksida, en rabattyta, hela tomten eller en specifik del av trädgården. Alla gestaltningsarbeten inleds med löpande rådgivning under ett hembesök, se tjänsten rådgivning. Ofta kan problem och funderingar lösas direkt. Ibland förändras också kundens ursprungsidé under rådgivningen och då kan man behöva tänka om innan man går vidare.


MÅLSÄTTNING

– Att utifrån kundens behov och önskemål skapa ett formstarkt, hållbart, enkelt och tydligt gestaltningsförslag i form av en ritning/skiss. Ritningen/skissen ska kunna användas som ett underlag för att själv utföra fortsatt anläggningsarbete eller som ett mer eller mindre exakt underlag för trädgårdsanläggare.

– Se även beskrivningen under tjänsten rådgivning.

 


OM TJÄNSTEN

Trädgårdens planering är lika viktig som planeringen av ett hus med sin planlösning. Utan en plan kommer man förr eller senare att stöta på motgångar, extraarbete och onödiga ekonomiska utgifter. Med en plan att arbeta utifrån har man goda förutsättningarna att på ett så effektivt sätt som möjligt skapa en personligt anpassad, funktionell och vacker trädgård.

Ritningen/skissen kan vara en målbild för trädgårdens utvecklingpotential. För att kunna, orka och vilja sträva mot något är det viktigt att ha en motiverande och inspirerande målbild. Att få ner en vision på papper gör den oftast ännu mer verklig, inbjudande och eftersträvansvärd.


tradgardsjohan © 2010-2017 Kalmar