KONSULT

Konsulttjänster som rör trädgårdar, parker eller andra grönytor kan vara av en mängd olika karaktär. Ofta kan en utomstående part se saker på ett annorlunda sätt och ge nya perspektiv och lösningar. Använd mig gärna som rådgivare och bollplank i alla slags grönytefrågor.

Fastighetsbolag, Fastighetsförvaltare, Fastighetsförmedlare/mäklare, Bostadsrättsföreningar, Arkitektbyråer, Trädgårdsanläggningsföretag, Handelsträdgårdar, Plantskolor, Kommuner, Länsstyrelser och andra grönyteaktörer är välkomna med alla slags frågeställningar och möjliga samarbeten.

Kontakta mig så kan vi diskutera om och hur jag kan stå till tjänst!

Kontakt: Johan Hedman 070 76 75 755 eller info@tradgardsjohan.se


Ex: Vid genomgång av grönyte/skötselområden kan jag finnas till hands som bollplank för att:

… göra en fackmässig bedömning av funktionalitet, gestaltning, formspråk, planlösning, skötselbehov/nivå m m.
… bistå med yrkesmässiga kunskaper och information om lämplig skötsel av växter.
… inventera det befintliga växtmaterialet och kvalitétsnivån hos detta.
… fastställa vad som är lämpligt att lägga mer eller mindre fokus på.
… identifiera nutida/framtida skötselproblem och ge konkreta lösningar på dessa.
… agera bollplank till nya idéer, funktionslösningar, planlösningar, omgestaltningar, arbetsflöden m m.


Referenser konsultuppdrag

Vi hade väldigt höga förväntningar men Johan överträffade dem alla! Våra entréer krävde mycket arbete men utan bra resultat. Johan var lyhörd för våra önskemål och förvandlade dem till nya inbjudande rabatter med lättskötta växter.

Med Johans hjälp har vi nu gjort en 5-årsplan för att öka trivseln runt våra fastigheter. Med sin otroliga kunskap lyckades han förvandla teorin till enkla handfasta råd som vi kommer att ha mycket nytta av!

Fastighetstekniker Rebecca Jonsson, Klövern Kalmar AB

http://www.klovern.se/sv/om-klovern/Johan Hedman vid Trädgårdsjohan Gröna Visioner har, i egenskap av konsult, bidragit till utvecklingen och etableringen av Skälbyträdgården. Vi är mycket nöjda med hans insats och vill därför med denna referens rekommendera honom till andra kunder.

Roll/ansvar: Rollen har varit uppdelad i rådgivning/konsultation, växtkomposition/gestaltning, växtinköp (inkl. kvalitetssäkring leverantör och leverans), trädgårdsskötsel/anläggning och som gruppledare; operativ verksamhetsansvarig för grupper av deltagare, inkl. verksamhetsplanering i mindre omfattning.

Genomförande:  Det jag tycker har utmärkt är att han snabbt och smidigt kom in i sin roll samt utifrån givna ramar har tagit mycket initiativ för att fullborda sitt uppdrag. Projektet är relativt komplext så därför har Johan´s förmåga till självständighet, initiativförmåga och professionaliteten varit mycket värdefullt för projektet. Han har även fungerat väl tillsammans med övriga projektgruppen.

Nicholas Murigu – Projektledare Skälbyträdgården, Studiefrämjandet i Kalmar Län

Skälbyträdgården

https://www.facebook.com/skalbytradgarden/


tradgardsjohan © 2011-2023 Kalmar