VÄXTKOMPOSITION / VÄXTFÖRSLAG / VÄXTFÖRTECKNING

Den här tjänsten är till för er som vill ha hjälp med växtvalet till en specifik rabatt, plantering eller del av en trädgård eller annan grönyta.

Utifrån platsens förutsättningar, era önskemål och min gröna estetiska verktygslåda så arbetar jag fram ett förslag på lämpliga och intressanta växter/växtkombinationer. Som handling erbjuds en enskild växtförteckning eller en grovskiss alt en exakt planteringsritning på utformningen med bifogad växtförteckning. Kunden bestämmer omfattningen och noggrannheten på den slutgiltiga produkten.

Själva växtkompositionen, d v s hur växterna fungerar tillsammans som en helhet, är estetiskt mycket viktigt. Jag arbetar med växternas former, texturer, kontraster, växtsätt och färger för att på bästa sätt skapa ett spännande uttryck för platsen i fråga.

Att få hjälp med ett växtförslag är en enkel och smidig åtgärd för att minimera risken att fel växter hamnar på fel plats med ett tråkigt uttryck. Hjälp med enstaka frågor om växtval som t ex ett par träd, ett buskage, en häck eller andra problemlösningar sker via löpande rådgivning, se tjänsten rådgivning.

 


MÅLSÄTTNING MED TJÄNSTEN

– Att utifrån kundens behov/önskemål arbeta fram ett lämpligt växtförslag i form av en växtförteckning.
Växtförteckningen ska kunna användas som underlag vid inköp av växterna och som ett informativt växtdokument.

– Att göra ett funktionellt och hållbart växtförslag anpassat efter platsens förutsättningar.

– Att göra en estetiskt tilltalande växtkomposition anpassad efter önskad effekt.

– Att visa hur växterna bör stå i förhållande till varandra m h a en grovskiss eller en exakt skalenlig planteringsritning.
Skissen alt ritningen ska kunna användas som ett enklare alt exakt underlag vid planteringen.

 


VÄXTFÖRTECKNINGENS OMFATTNING

Själva växtförteckningen kan vara mer eller mindre detaljerad men innehåller alltid växternas svenska och latinska namn. Anpassat efter kundens behov så kan jag sedan inkludera information om växternas storlek, blomning, kvalité/inköpsstorlek, vilket antal som behövs och vilket planteringsavstånd som rekommenderas. Speciella skötselkrav och annan viktig information kan eventuellt också ingå. Omfattningen bestämmer ni som kund. Vi kan även diskutera igenom eventuella frågetecken där kunden själv kan göra kompletterande anteckningar om så önskas.

 


PLANTERING

Planteringsarbete kan i mån av tid ske som uppföljning till tjänsten växtkomposition.

 


VÄXTKOMPOSITIONER TILL URNOR, KRUKOR & ANDRA BLOMLÅDOR

Jag erbjuder även fackmässig hjälp med att välja lämpliga säsongsväxter, komponera ihop en formstark växtkombination, köpa in växter, lämplig jord m m och utföra planteringen.

Inköp av lämplig urna och/eller designmässig rådgivning angående val av urna kan även ingå om planteringskärl inte redan finns/valts ut. Platsen, funktionen, vilket uttryck urnan ska förmedla och andra estetiska önskemål diskuteras med kunden så jag får en bild av vad som eftersträvas.

Både buskar, perenner och sommarblommor kan kombineras för att skapa en spännande, dynamisk och vacker effekt. Vid användande av sommarblommor så tas detta växtmaterial bort när det estetiska värdet har försvunnit, vanligtvis under sensommaren. Då kan t ex en ny höstkombination skapas med mer frosttåliga växter som kan bevara urnans attraktionskraft ända fram till snön gör sitt intåg. Att behålla en kruka med växter ute över vintern kan vara riskabelt både för växters och krukors överlevnad då krukor spricker och växternas rötter förfryser.

En vacker urna/växtkomposition kan skapas närsomhelst under året men störst utbud av sommarblommor i handelsträdgårdarna finns vanligtvis under ca 15 april – 15 juni. Under september finns vanligtvis bra utbud av säsongsväxter för hösten. Om kunden önskar så kan vi gemensamt genomföra både inköp av växter/planteringskärl och plantering.

 


tradgardsjohan © 2010-2016 Kalmar